top of page
Ferçim Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Ferçim, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği, çevre ve sosyal sorumluluk arasındaki dengeyi sağlayan sürdürülebilirlik anlayışını tüm faaliyetlerinin merkezine koyarak, sunduğu ürün ve hizmetlerin performansını sürekli arttırmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Tüm dünyanın sürdürülebilir ve dayanıklı altyapı, bina ve kamusal alanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Ferçim, benimsediği politikalar doğrultusunda sürdürülebilirliğin toplumların sağlığı ve refahı için önemli olduğu farkındalığında ve ayrıca toplumların ekonomik kalkınması için büyük önem arz ettiğinin bilincinde faaliyetlerini yürütmektedir.

 

İklim değişikliği ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerekliliğiyle, Ferçim, kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğinin artırılması, çevre dostu ürünlerin kullanılması ve enerji geri kazanımı gibi konuları faaliyetlerinin merkezinde tutmaktadır.

 

Enerji Yönetimi ve Yeşil Enerji

Enerji verimliliği, enerji kaynaklarının verimli kullanımını hedefleyen bir ilke olup, tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda Ferçim;

  • Sürekli gelişen enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketimlerinin azaltılması konusundaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli yatırım faaliyetlerini uygulamaya almıştır.

  • Tesislerde tamamen yeşil enerjiden üretilen elektrik enerji kullanılmakta, iklim değişikliği çalışmalarına en üst seviyede katkıda bulunmak için, atık ısıdan enerji üretim (WHR) ve güneş enerji sistemlerini (GES) yatırım planlarına dahil etmektedir.

 

 

Alternatif Hammadde ve Alternatif Yakıt

Alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı, doğal kaynakların tüketimini azaltırken, atıkların bertaraf edilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır. Bu sayede döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan Ferçim, üretim süreçlerinde alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımına yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.

alternatif hammadde

Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının öne çıkması ile “al-yap-at” bakış açısındaki doğrusal ekonomi ile istenilen sonuçlara ulaşılamayacağı görülmüş, dönüşümü ve yeniden dönüşümü esas alarak atık oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen atıkların minimize edilmesi, minimize edilen atığın alternatif hammadde olarak yeniden kullanılması, geri dönüşüme gönderilmesi, enerji geri kazanım amacıyla kullanılması, en son süreçte bertaraf edilmesi stratejilerini kapsayan atık yönetimi bakış açısı ile Ferçim hem tesislerinde uygulama aşamasında hem de sahip olduğu Çevre İzin ve Lisans Belgeleri ile Döngüsel Ekonomi yaklaşımını sürdürmektedir. Bu kapsamda Ferçim;

  • Sıfır atık prensiplerinin gerekliliklerini tesislerde uygulayarak atıkların oluşmaması ve minimize edilmesine yönelik projeleri hayata geçirir. Atık azaltım hedeflerine katkı sağlamak adına, tesislerin sahip olduğu Temel Seviye Sıfır Atık belgelerine dair gelişim alanlarını güçlendirerek hedeflerini daha da yukarı taşımaktadır.

  • Döngüsel ekonomiye katkı sağlama hedefi, içerisinde büyük bir iş modelini içermektedir. Sürdürülebilirlik stratejisinde bulunan sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanlarına çözüm ortağı olmak için çalışarak, ortaya çıkan beton atıkların yeniden kullanımını, diğer endüstri kaynaklı alternatif hammadde ve yan ürünlerin değerlendirilmesini, enerji geri kazanımını sağlayabilecek atıkların kullanımını amaçlamaktadır.

 

Sıfır İş Kazası Rotamız

Ferçim olarak Sıfır İş Kazası Rotası; çalışanların ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili konularda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve iş kazalarının sıfıra indirilmesi için hazırlanan bir stratejik plandır. Bu plan, tesislerin İSG politika ve hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda Ferçim;

  • İş sağlığı ve güvenliğini (İSG) şirketin öncelikleri arasında belirlemiş, sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir.

  • Kültür dönüşümü sağlayan İSG stratejisinde, tüm paydaşların katılımı sağlanarak risk odaklı proaktif yaklaşım ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 

İSG Eğitim ve Gelişim Uygulamaları

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim ve gelişim uygulamaları, çalışanlara İSG bilinci kazandırmak ve işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. İSG eğitim ve gelişim uygulamaları, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri anlamalarına ve önlem almalarına yardımcı olmaktadır.

 

Bu kapsamda; İSG eğitim çalışmaları hem Ferçim hem de taşeron çalışanlarının uzaktan erişimli veya yüz yüze olacak şekilde devam etmektedir.

 

Saha Kontrol ve Denetimleri

Tesislerde sahada yürütülen operasyonlarda; süreç ve uygulamaların uygunluğunu kontrol etmek üzere düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler, tesislerin faaliyetlerinin periyodik olarak izlenmesi ve doğru işletilmesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Bu kapsamda; sıfır iş kazası hedefi doğrultusunda, tüm çalışanların dahil olduğu davranışsal saha gözlemlerinin yapılması amacıyla uygulanan Gemba saha yürüyüşleri ile çalışanlar arası iletişim desteklenmekte, gerçekleştirilen faaliyetlerdeki işletme körlüğünün önüne geçilmekte ve Ferçim İSG kültürünün sürekli gelişimi sağlanmaktadır.

bottom of page